Gizlilik Beyanı

Güncelleme : 20 Eylül 2016

Bu “Gizlilik Beyanı”nda, tarafımıza ilettiğiniz bilgileriin GSK tarafından nasıl kullanıldığı ve korunduğu açıklanmıştır. Gizliliğinize saygı duyuyor ve kişisel bilgilerinizi korumak için gerekli önlemleri alıyoruz. Bu Gizlilik Beyanında; verileri toplama, aktarma, işleme, kullanma, açıklama şeklimiz ve güvenlik uygulamalarımızla ilgili bilgiler verilmiştir.

Bize kişisel bilgilerinizi vererek “Gizlilik Beyanı”nda belirtildiği şekilde bilgilerinizi GSK ve/veya GSK’nın global şirketleri olarak toplamamızı, veri işleme amacına paralel olarak 3. Kişi iş paydaşlarımızla bu bilgileri paylaşmamızı, yurtiçine veya yurtdışına aktarmamızı, işlememizi ve kullanmamızı kabul etmiş ve izin vermiş olursunuz. Kişisel bilgileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda(“Kanun”) görülen şart, hüküm ve kısıtlamalar doğrultusunda işlenecektir.

Web sitelerinin veya mobil uygulamaların yöneticileri (ve toplanan, aşağıda tanımlı, tüm kişisel bilgileri kontrol eden GSK kuruluşu) hakkındaki bilgileri web sitelerinin sayfa altı bilgilerinde ve/veya iletişim sayfalarında ve mobil uygulamaların lisans sözleşmelerinde bulabilirsiniz.

Ne Topluyoruz ?
Bize iletmiş olduğunuz ve sizi bir birey olarak tanımlayan kişisel bilgileri (KB) toplarız. Bunu sadece bu bilgi için gönderdiğimiz talebi kabul etmeniz halinde yapmaktayız. Bu “kişisel bilgiler” aşağıdaki bilgilerinizi içerir:

 • adınız
 • adresiniz
 • telefon numaranız
 • e-posta adresiniz
 • mesleğiniz
 • uzmanlığınız
 • mesleğiniz
 • tarafımıza siteye giriş veya kayıt için sağlamış olduğunuz sair bilgiler

Kişisel Bilgilerinizi Kullanma Amacımız ve Geçerlilik Süresi
Kişisel Bilginizi bize ileterek, yerel yasaların izin verdiği veya bu iletişimi kabul ettiğiniz noktalarda bu bilgileri aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanmamızı kabul etmiş olmaktasınız:

 • talep ve sorularınıza yanıt vermek
 • haberleşme içeriğimizi geliştirmek
 • ipuçları, faydalı bilgiler, ürün haberleri ve güncellemeler sunmak
 • sizi yeni ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında bilgilendirmek
 • ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkındaki görüşlerinizi almak ve bu kapsamda anketler düzenlemek
 • işe alım amacıyla başvurularınızı değerlendirmekhizmet seviyemizi geliştirmek amacıyla kendi idari ve kalite güvence süreçlerimizde kullanmak ve ilgili web sitesi veya mobil uygulamada ayrıntılarıyla açıklanan diğer amaçlar doğrultusunda kullanmak

Kişisel bilgileriniz yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda 5 yıl süre ile saklanacaktır. Kanun’un 11. Maddesinde öngörüldüğü üzere Veri Sahibi olarak her zaman GSK’ya başvurarak kendinizle ilgili:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin Kanun’da öngörülen şartlar tahtında silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme ve silinme talebinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Hakkına haizsiniz.

Web Sitesi ve Mobil Uygulama Kullanım Bilgileri
Ayrıca bilgisayarınızdaki tarayıcının türü ve işletim sistemi, daha önce ziyaret ettiğiniz web siteleri ve web sitelerimizi ziyaret ettikten sonra standart sunucu günlüğü bilgileri, İnternet Protokolü (IP) adresleri, GPS konum verileri, mobil telefon hizmet sağlayıcısı ve mobil telefonun işletim sistemi hakkındaki bilgileri yukarıdaki kapsamda otomatik olarak topluyoruz. Ziyaretçilerimizin web sitelerimizi ve mobil uygulamalarımızı nasıl kullandığını anlamak ve sunduğumuz hizmetleri geliştirebilmek için bu bilgileri toplu hale getiriyoruz. GPS konum verileri tipik olarak kullanıcıları ayrı ayrı tanımlamaz. Bir araya getirdiğimiz bu bilgileri ayrıca, GSK grubu içindeki diğer şirketlerle ve üçüncü şahıslarla yurtiçinde ve yurtdışında paylaşabilmekteyiz. Bu bilgiler aşağıdakileri içerir:

 • web sitelerimiz ve mobil uygulamalarımıza yapılan toplam ziyaret sayısı
 • web sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızın her sayfasına yapılan ziyaret sayısı
 • ziyaretçilerimizin internet hizmeti sağlayıcılarının etki alanı adları

Kişisel Bilgilerinizi Nasıl Koruyoruz?
GSK, kişisel bilgilerinizi korumak için yürürlükteki gizlilik ve veri güvenliği yasalarıyla uyumlu ve Kanun’da belirtilen yasal, kurumsal ve teknik önlemleri alacaktır. GSK bir üçüncü şahıs hizmet sağlayıcısını kullanacağı zaman sağlayıcıyı özenle seçecek ve bu sağlayıcının kişisel bilgilerinizin gizliliğini ve güvenliğini korumak için gerekli önlemleri almasını sağlayacaktır. Kişisel bilgilerinizi yetkisiz erişim, kullanım ve açığa çıkmaya karşı korumanıza yardımcı olmak için çeşitli güvenlik teknolojileri ve prosedürlerinden faydalanıyoruz. Ne yazık ki bilgilerin internet veya bir mobil telefon ağı bağlantısı üzerinden iletimi tamamen güvenli değildir. Her ne kadar biz bilgilerinizi korumak için elimizden gelenin en iyisini yapacak olsak da web sitelerimiz veya mobil uygulamalarımıza gönderdiğiniz kişisel bilgilerinizin güvenliğini garanti edemiyoruz: her tür iletim için girdiğiniz risk tamamen size aittir. Kayıplarınızın güvenliğini garanti edemiyor olsak da bilgilerinizi elde ettikten sonra, kötüye kullanım veya değiştirme gibi müdahaleleri engellemek için gerekli teknik güvenlik önlemleri alarak bu gibi talihsiz olayları önlemeyi hedefliyoruz.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar ve Aktarım amacı
Kabul etmiş olduğunuz etkinliklerin hazırlanabilmesi amacıyla ve bu amaçla paralel olarak kişisel bilgilerinizi iş akışı içinde, bağlı kuruluşlarımız, yükleniciler ve aracılarla paylaşabiliriz. Bazen web sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızla bağlantılı veya normal iş akışımız içinde destek hizmetleri almak için seçtiğimiz üçüncü şahıslarla çalışırız. Bu üçüncü şahıslar, zaman zaman bu hizmetleri bize sağlamak için bilgilerinize erişim sağlayabilirler. Bu destek hizmetlerini sağlayan tüm şirketlerin bizimle aynı veri koruma standartlarını karşılıyor olmasını talep ederiz. Bu şirketlerin bu bilgileri yalnız amaçla sınırlı olarak kullanması gerekmektedir ve kendi işlerinde/başka amaçlarla kullanması yasaklanmıştır. Hizmet sağlayıcıların kişisel bilgilerinizi kendi pazarlama faaliyetlerinde kullanmalarına kesinlikle izin vermeyiz.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepleri
Kişisel Bilgileriniz ile Web Sitesi ve Mocil Uygulama kullanım bilgilerinizi sair dijital araçlar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplamaktayız.

Kişisel Bilgilerinizi Başkalarına Ne Zaman Açıklarız?
GSK, e-posta adresiniz de dahil olmak üzere sizin hakkınızdaki kişisel bilgileri veya gerektiği kadarını, yürürlükteki kanunla açıkça belirtildiği durumlarda veya ilgili bir mahkemenin verdiği yetkiye dayanarak, rapor etme amacıyla resmi yetkililere veya yasal kovuşturmanın ilgili taraflarına açıklayabilecektir. Yerel yasalar uyarınca izin verildiği kapsamda olmak üzere, aşağıdakiler gibi belirli durumlarda kişisel bilgilerinizi açıklayabiliriz:

 • yasaların gerektirdiğini düşündüğümüzde veya bir adli araştırmayla ilgili olarak emniyet güçleri tarafından veya karara bağlanmamış olan bir hukuk davası veya idari araştırmayla bağlantılı olarak sivil veya idari yetkililerce talep edildiğinde
 • bir ürün serisi veya bölümü, bir şirket birleşmesi, konsolidasyon, varlık satışı veya beklenmedik iflas gibi önemli kurumsal işlemlerle bağlantılı olarak.
 • bir ürün serisi veya bölümü, bir şirket birleşmesi, konsolidasyon, varlık satışı veya beklenmedik iflas gibi önemli kurumsal işlemlerle bağlantılı olarak.

Topladığımız kişisel bilgiler, yaşadığınız ülke veya ABD ve Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun (AET) dışındaki ülkeler dahil GSK (bağlı kuruluşları dahil), alt yükleniciler veya aracılarının tesislerinin bulunduğu diğer bir ülkeye aktarılabilir, o ülkede depolanabilir ve işlenebilir. Bu, bilgilerinizin yaşadığınız ülkeninkilerden daha düşük veri koruma standartlarına sahip ülkelerde işlenebilecek olduğu anlamına gelir. Web sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızı kullanarak bilgilerinizi yaşadığınız ülke veya AET'nin dışında bir ülkede aktarmamıza, söz konusu ülkede işlememize veya depolamamıza izin vermiş olursunuz. Bu bilgilerin yaşadığınız ülkenin dışına aktarılması durumunda Gizlilik Beyanına uygun olarak işleneceklerinin güvencesini vermekteyiz.

IP Adreslerinin Kullanımı
Bir IP adresi, İnternet hizmeti sağlayıcınızda oturum açtığınızda veya kurumunuzun yerel alan ağı (LAN) veya geniş alan ağı (WAN) üzerinden otomatik olarak bilgisayarınıza atanan bir dizi rakamdır. Web sunucuları bilgisayarınızı, çevrimiçi oturumunuz sırasında atanan IP adresiyle otomatik olarak tanır.

GSK veya bizim için çalışan üçüncü şahıs şirketleri, sistem yönetimi veya web sitelerimizin kullanımını denetlemek için IP adreslerini toplayabilir. Ayrıca web sitelerimizin kullanım koşullarıyla uyumluluğun yerine getirilmesi amacıyla veya hizmetlerimiz, web sitelerimiz veya diğer kullanıcıları korumak amacıyla gerekli gördüğümüzde web sitelerimizin kullanıcılarını tanımlamak için de IP adreslerini kullanabiliriz.

Tanımlama Bilgileri (Çerezler)
Web sitelerimiz ve mobil uygulamalarımız “tanımlama bilgileri” denilen bir teknoloji kullanır. Bir tanımlama bilgisi, bir sunucu tarafından sabit diskinize yerleştirilen küçük bir metin dosyasıdır. Tanımlama bilgileri, web sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızın size bir birey olarak yanıt vermesine olanak tanır. Web sitesi veya mobil uygulama, tercihleriniz hakkında bilgiler toplayarak veya bu bilgileri hatırlayarak eylemlerini sizin ihtiyaçlarınız, beğenileriniz veya beğenmediklerinize göre özelleştirebilir. Örneğin bizim sunucumuz, bir web sitesini ziyaret ederken parolanızı birçok kez girmemeniz için bir tanımlama bilgisi düzenleyebilir.

Tanımlama bilgilerini kabul veya reddetmeyi tercih edebilirsiniz. Birçok web tarayıcısı tanımlama bilgilerini otomatik olarak kabul eder ancak genellikle, tarayıcınızın ayarlarını kendi tercihinize göre tanımlama bilgilerini reddedecek veya bir tanımlama bilgisi kaydedilmeden önce uyarı verilecek şekilde değiştirebilirsiniz. Lütfen bu işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve tanımlama bilgileri tercihlerinizi belirlemek için İnternet tarayıcınızın talimatlarına veya yardım sayfasına başvurun.

Tanımlama bilgilerini reddetmeyi tercih ederseniz web sitelerimiz veya ziyaret ettiğiniz diğer web sitelerinin etkileşimli özelliklerinden tam olarak faydalanamayabilirsiniz. Tanımlama bilgilerimizle ilgili ek bilgiler için global Tanımlama Bilgileri İlkelerimiz bölümüne göz atın.

Dış Kaynaklardan Gelen Bilgiler
Yerel yasaların izin verdiği ölçüde, mevcut kullanıcı veritabanlarımıza eklemek için üçüncü şahıslardan yasal yollardan elde ettiğimiz bilgileri de depolayabiliriz. Bu bilgilerden bazıları kişisel bilgileriniz olabilir. Bunu, ilgilendiğinizi düşündüğümüz bilgi, teklifler ve promosyon kampanyalarını daha iyi hedefleyebilmek için yaparız. Bu kişisel bilgiler orijinal olarak ilgili kişi tarafından sağlanan dayanağa uygun olarak ve yerel yasaların izin verdiği ölçüde sadece bizim tarafımızdan toplanacak ve kullanılacaktır. Söz konusu bu dış kaynaklardan gelen bilgilerin, Kanun’a uygun olarak toplanması sorumluluğunun 3.kişilerde olduğunu sizlere hatırlatmak isteriz.

Erişim
Bilgilerinizi, yasalar nedeniyle daha uzun bir bulundurma süresi gerekli olmadıkça, sadece bu Gizlilik Beyanında belirtilen amaçları gerçekleştirmek için gerekli süre boyunca tutacağız. Verdiğiniz kişisel bilgilerinizi güncellemek, düzeltmek veya kaldırmak üzere talepte bulunmak için bu “Gizlilik Beyanı”nın sonunda bulunan iletişim bilgilerini kullanarak istediğiniz zaman bizimle yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Yerel yasalarınız size, bize verdiğiniz bilgilere erişim sağlama hakkı tanımaktadır. Bazı ülkelerde bu bilgiyi size sağlarken oluşan maliyetleri karşılamak için makul bir ücret ödemeniz gerekebilir.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar Web sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızda bazen üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar bulunabilir. Bu Gizlilik Beyanı bu web siteleri için geçerli değildir. Bağlantı verilen bir siteye girmeyi seçerseniz, bu gibi sitelerin kullanılabilirlik durumundan sorumlu olmadığımızı, bu siteleri denetlemediğimizi ya da desteklemediğimizi ve aşağıdaki hususlarda doğrudan veya dolaylı olarak yükümlülük kabul etmediğimizi onaylamış olursunuz:

 • bu web sitelerinin kişisel bilgilerinizi nasıl işlediği
 • bu web sitelerinin içeriği
 • diğer kişilerin bu web sitelerini kullanım amaçları.
 • Bir kişisel bilgi girmeden önce lütfen erişim sağladığınız her web sitesi veya mobil uygulamada bulunan yasal ve gizlilik beyanlarını okuyunuz.

Web Sitelerimiz ve Mobil Uygulamalarımızın Çocuklar Tarafından Kullanılması
Aksi açık bir biçimde belirtilmedikçe, bu Gizlilik Beyanının görüldüğü web siteleri ve mobil uygulamalar 13 yaşının altındaki çocukların ilgisini çekmek için amaçlanmamış ya da tasarlanmamıştır. Web sitelerimiz veya mobil uygulamalarımız aracılığıyla bu yaş grubundan ziyaretçilerin kişisel bilgilerini isteyerek toplamayız. 13 yaşının altındaki çocukların kullanımı için tasarlanmış web siteleri veya mobil uygulamalarda biz, sadece bir ebeveyn veya koruyucunun açık rızasıyla kişisel bilgi toplarız.

Değişiklikler Bu Gizlilik Beyanı zaman içinde güncellenebilir. Yaptığımız değişikliklerin esaslı nitelikte olması halinde, web sitelerimiz veya mobil uygulamalarımıza ve ilgili lisans anlaşmalarına bu değişikliklerle ilgili bir bildirim gönderebiliriz. Topladığımız kişisel bilgilerin korunmasına nasıl yardımcı olduğumuzdan haberdar olmanız için bu “Gizlilik Beyanı”nı düzenli olarak incelemenizi tavsiye ederiz. Web sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızı sürekli olarak kullanımınız, Gizlilik Beyanı ve güncellemelerini kabul ediyor olduğunuz anlamına gelir. Bu Gizlilik Beyanında daha sonra yapılan değişiklikler, değişiklikten önce toplanan veriler için geçerli olmayacaktır.

Bu Gizlilik Beyanı en son 20 Ekim 2016 tarihinde güncellenmiştir.

İletişim Bilgileri “GSK,” “biz,” “bize,” ve “bizim” referansları, GlaxoSmithKline PLC ve yan kuruluşlarına verilen referanslardır. Lütfen bu Gizlilik Beyanına ilişkin sorularınız, yorumlarınız ve taleplerinizi aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak yerel GSK bağlı kuruluşuna iletiniz. Bizimle iletişim kuracaksanız, lütfen ziyaret ettiğiniz web sitelerinin isimlerini ve sizinle nasıl iletişim kuracağımızı da belirtin.

 • Türkiye’de GSK ile iletişim kurmak için 444-5-475 numaralı telefonu arayın.
 • İngiltere'de GSK ile iletişim kurmak için 0808-234-6680 numaralı telefonu arayın.
 • ABD'de GSK ile iletişim kurmak için 1-866-475-3844 numaralı telefonu arayın.
 • Diğer GSK konumları için iletişim bilgilerini aşağıdaki web sitesinde bulabilirsiniz: http://www.gsk.com/en-gb/contact-us/worldwide/.
© 2015 GlaxoSmithKline plc. All Rights Reserved. Registered in England and Wales No.3888792
Registered Office: 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, United Kingdom